Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I

Výklad pojmov

Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok e-shopu Biznis doktor s.r.o.sa použijú nižšie uvedené definície a pojmy s nasledujúcim významom:

Cenník je dokument vydaný Dodávateľom a sprístupnený na Portáli stanovujúci jednorazovú cenu alebo pravidelne opakovanú platbu ceny Obchod pre verejnosť alebo Obchod pre firmy (ďalej len Produkty)  a Služby poskytovaných Dodávateľom v mene €. Cenník je účinný odo dňa, ktorý je v ňom uvedený a Dodávateľ ho môže meniť za podmienok uvedených v týchto VOP.

Dodávateľ je obchodná spoločnosť Biznis doktor s.r.o. so sídlom Podháj 5206/35, 974 05 Banská Bystrica, IČO 55 830 706, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 47687/S, e-mail: info@biznisdoktor.com, telefón: +421 905 447 470.

Elektronický dokument znamená dokument v elektronickej forme vo formáte pdf, ktorý je predmetom autorského práva alebo obchodného tajomstva, resp. know-how Dodávateľa a ktorý na základe Objednávky Dodávateľ zašle Objednávateľovi na ním určenú e-mailovú adresu.

Dotazník umožní lepšie porozumieť potrebám Objednávateľa a prispôsobiť služby presne očakávaniam s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky Objednávateľa.

Individuálna konzultácia a Interaktívny webinár je Služba, ktorej obsahom je poskytovanie jednorazového poradenstva na vopred dohodnutú tému Dodávateľom Objednávateľovi, a to v on-line alebo v osobnej forme a v časovej dĺžke a za odplatu uvedenú v Cenníku.

Exkluzívna konzultácia pred ďalším krokom je Služba, ktorej obsahom je poskytovanie jednorazového poradenstva, ktoré následne pokračuje objednaním Služby Mentoring, Coaching, Podnikateľský audit. Počas tejto konzultácie má klient možnosť rozhodnúť sa, ktorý produkt z ponuky Služby Mentoring, Coaching, Podnikateľský audit si vyberie na svoj posun v kariére. Táto služba je naviazaná na nasledovnú službu. Prebieha  v on-line forme v časovej dĺžke 2hodiny a za odplatu uvedenú v Cenníku.

Mentoring alebo Coaching je Služba poskytovaná Dodávateľom Objednávateľovi, ktorej obsahom je poskytovanie opakovaného poradenstva v rámci tematických okruhov spadajúcich pod predmet podnikania Dodávateľa, a to v on-line alebo v osobnej forme a v časovej dĺžke a za odplatu uvedenú v Cenníku.

Podnikateľský audit je Služba poskytovaná Dodávateľom Objednávateľovi, ktorej obsahom je prevádzkový audit v rámci firmy podnikania Dodávateľa, a to v on-line alebo v osobnej forme a v časovej dĺžke a za odplatu uvedenú v Cenníku.

Newsletter je elektronický prehľad noviniek týkajúcich sa Dodávateľa a noviniek v oblasti marketingu a súvisiacich odboroch, ktorý Dodávateľ zasiela na e-mailové adresy Registrovaných užívateľov alebo iných užívateľov Portálu, ktorí s tým vyjadrili súhlas.

Objednávateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle prostredníctvom Portálu elektronickú objednávku Produktov alebo Služieb Dodávateľovi. Objednávateľ môže a nemusí byť Registrovaným používateľom okrem Objednávateľa Predplateného obsahu, ktorý musí byť Registrovaným užívateľom vždy.

Objednávka znamená objednávku zadanú Objednávateľom prostredníctvom Portálu adresovanú Dodávateľovi, ktorej predmetom je dodanie Produktu alebo poskytnutie Služby (okrem Služby na mieru).

Podmienky spracovania OÚ znamená podmienky spracovania osobných údajov Objednávateľa – fyzickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej konať v mene Objednávateľa – právnickej osoby.

Portál je webové sídlo Dodávateľa www.biznisdoktor.com.

Produkt znamená spoločné označenie pre Elektronické dokumenty alebo iný tovar.

Spotrebiteľ znamená Objednávateľa, ktorý je fyzickou osobou – nepodnikateľom alebo fyzickou osobou, ktorá síce je podnikateľom, ale pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Služba znamená spoločné označenie pre Jednorazová konzultácia, Exkluzívna konzultácia pred ďalším krokom, Mentoring, Coauching, Podnikateľský audit, Interaktívny webinár.

VOP znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky e-shopu Biznis doktor, schválené Dodávateľom a účinné v deň uvedený v ich záverečných ustanoveniach. Dodávateľ je oprávnený VOP meniť za podmienok v nich uvedených. VOP sú zverejnené na Portáli.

Zmluva znamená právny úkon uzatvorený v elektronickej forme medzi Objednávateľom a Dodávateľom, ktorého obsahom je dodanie Produktu alebo poskytnutie Služby za odplatu uvedenú v Cenníku na základe Objednávky. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú VOP a Cenník.

Pokiaľ sa v týchto VOP hovorí o e-mailovej adrese Objednávateľa, má sa na mysli jeho e-mailová adresa zadaná pri Registrácii na Portál, ak neskôr preukázateľne písomne neoznámil Dodávateľovi svoju inú e-mailovú adresu.

Ak z kontextu nevyplýva iný zámer:

názvy článkov týchto VOP sú uvedené najmä z dôvodu prehľadnosti a nemajú vplyv na ich interpretáciu a výklad,

každý odkaz na osobu (najmä Dodávateľa a Objednávateľa) zahŕňa aj jej právnych nástupcov, ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade so Zmluvou,

slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a slová mužského rodu zahŕňajú aj ženský rod a naopak,

odkazy na články a body sú odkazmi na články a body týchto VOP.

Článok II

Vytvorenie a zadanie Objednávky, informovanie o stave Objednávky

Objednávateľ si môže objednať Produkt alebo Službu, pri ktorých je uvedené tlačidlo označené „KÚP MA“.

Po stlačení tlačidla označeného „KÚP MA“ alebo s označením rovnakého významu sa objednaný Produkt alebo Služba automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. V rámci vytvorenia Objednávky je Objednávateľ povinný zadať údaje, ktoré od neho Portál vyžaduje (článok II body 2. alebo 3. týchto VOP) Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia Objednávky a následné plnenie Zmluvy..

Zadaním Objednávky Objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s hlavnými vlastnosťami objednaného Produktu a/alebo Služieb, o ich celkovej cene v zmysle Cenníka a ostatných súvisiacich nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný Dodávateľovi uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných Dodávateľom.

Po zadaní Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme Dodávateľa a Objednávateľ o tom dostane potvrdzujúci e-mail. Po odstránení jej prípadných vád Dodávateľ Objednávateľa informuje e-mailovým oznámením o akceptácii Objednávky. Toto e-mailové oznámenie o akceptácii Objednávky je akceptáciou návrhu Objednávateľa na uzavretie Zmluvy. Zmluva je platná a účinná okamihom doručenia e-mailového oznámenia o akceptácii Objednávky na e-mailovú adresu Objednávateľa.

Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že súčasťou každej jeho Objednávky je súhlas s týmito VOP.

Pri objednávke Jednorazová konzultácia, Exkluzívna konzultácia pred ďalším krokom (Mentoring, Coaching, Podnikateľský audit) si Objednávateľ môže prostredníctvom Portálu zarezervovať prvý termín poskytnutia tejto Služby. Pri objednávke Interaktívny webinár je presne daný termín tohto stretnutia pred objednávkou.

Článok III

Platobné podmienky

Zadanú Objednávku je Objednávateľ uhradiť cez platobnú bránu vybraných platobných inštitúcií prostredníctvom zadania platobnej karty. V prípade použitia uvedených platobných metód/služieb sa uskutočnenie platby realizuje v súlade s ich podmienkami.

Platba za služby (Mentoring, Coaching, Podnikateľský audit) je možná aj prostredníctvom faktúry. Doba splatnosti je 7 dní. Fakturácia prebieha za poskytnuté služby v danom mesiaci. Faktúra je vystavená v nasledujúcom mesiaci do 3 dní s lehotou na úhradu 7 dní.

Po zadaní Objednávky Dodávateľ e-mailom vyzve Objednávateľa na úhradu ceny špecifikovanej v Objednávke, a to zaslaním platobnej inštrukcie na jej úhradu.

Objednávateľ zadaním Objednávky s určením platby prostredníctvom platobnej karty vyhlasuje, že je držiteľom platobnej karty, ktorú použije alebo zadá na jednorazovú alebo opakovanú platbu, resp. že má právo túto platobnú kartu používať na účely určené v týchto VOP. Platobná karta bude akceptovaná iba v prípade, ak táto platobná karta bude vydavateľom platobnej karty pozitívne autorizovaná. Pre účely úspešnej akceptácie platobnej karty musí táto platobná karta podporovať službu podľa týchto VOP vydavateľom platobnej karty.

Použitím alebo zadaním platobnej karty v súlade s bodom 4. tohto článku VOP Objednávateľ súhlasí so zaúčtovaním platby/platieb z tejto platobnej karty v určenej výške v prospech Dodávateľa.

Na účely bodu 1. tohto článku VOP sa vyplatením Objednávky pri jej platbe platobnou kartou alebo platobnými metódami/službami špecifikovanými v bode 2. tohto článku VOP považuje úspešná autorizácia platobnej karty alebo platobnej metódy/služby.

Ak nie je v týchto VOP uvedené inak, ďalšou možnosťou platby Objednávky je manuálna úhrada určenej ceny bankovým prevodom alebo priamym vkladom v banke, kde má Dodávateľ vedený bankový účet. Tento bankový účet je uvedený na Portáli a je tiež špecifikovaný v platobnej inštrukcii zasielanej e-mailom, ktorej súčasťou je zálohová faktúra. V tejto platobnej inštrukcii a zálohovej faktúre je tiež uvedený variabilný symbol, ktorými musí byť prevádzaná alebo vkladaná platba označená. V prípade, že Objednávateľ ju takýmto spôsobom neoznačí, Dodávateľ nebude vedieť platbu identifikovať a v dôsledku toho nezodpovedá za nedodanie Produktu a/alebo neposkytnutie Služby Objednávateľovi.

Na účely bodu 1. tohto článku VOP sa vyplatením Objednávky prevádzanou alebo vkladanou platbou podľa bodu 7. tohto článku VOP považuje pripísanie tejto platby na bankový účet Dodávateľa za podmienky, že je správne označená variabilným symbolom.

Opakovaná platba ceny za Predplatený obsah môže byť uhradená len platobnou kartou. Údaje o tejto platobnej karte zadá Objednávateľ do svojho Profilu, kde k nim bude mať prístup Dodávateľ. V prípade Zmluvy, ktorej predmetom je Predplatený obsah, zašle Dodávateľ minimálne 5 dní pred splatnosťou opakovanej platby ceny za Predplatený obsah Objednávateľovi e-mail s upozornením na splatnosť opakovanej platby. Opakovaná platba ceny sa mu v deň jej splatnosti automaticky zúčtuje z platobnej karty zadanej v Profile a e-mailom mu bude zaslaná zodpovedajúca faktúra. Ustanovenia tohto článku sa inak použijú primerane.

Ak nebude Zmluva platne uzatvorená alebo bude od počiatku zrušená najmä v dôsledku odstúpenia od nej ktorejkoľvek zmluvnou stranou a Dodávateľ z akéhokoľvek dôvodu získa plnenie od Objednávateľa, zaväzuje sa toto plnenie Objednávateľovi vrátiť s využitím rovnakej platobnej metódy, akú použil Objednávateľ a ak to nebude možné, inou formou po dohode s Objednávateľom.

V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou dlžnej čiastky je Dodávateľ oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a v prípade Spotrebiteľa vo výške určenej všeobecne záväzným právnym predpisom; zároveň je oprávnený až do zaplatenia dlžnej čiastky, odložiť svoje plnenie zo Zmluvy alebo Zmluvu s Objednávateľom vôbec neuzatvoriť.

Po úhrade celej sumy uvedenej v platobnej inštrukcii (zálohovej faktúre) alebo po úhrade každej opakovanej platby ceny za Predplatený obsah podľa bodu 9. tohto článku vystaví Dodávateľ faktúru v elektronickej podobe a pošle ju e-mailom Objednávateľovi.

Námietky Objednávateľa voči vystaveným faktúram je Objednávateľ povinný uplatniť u Dodávateľa písomne e-mailom, a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola príslušná faktúra doručená. Námietky Objednávateľa voči vystaveným faktúram je Objednávateľ povinný uplatniť u Dodávateľa písomne e-mailom, a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola príslušná faktúra doručená.

Článok IV

Licenčné práva k Elektronickému dokumentu a predmetom autorského práva, ktoré sú súčasťou Predplateného obsahu

Obsah Elektronického dokumentu je chránený autorským právom alebo je predmetom samostatnej ochrany ako know-how. Osobou oprávnenou z týchto práv je Dodávateľ.

Elektronický dokument dodá Dodávateľ Objednávateľovi buď za odplatu uvedenú v Cenníku alebo bezodplatne, vždy však len na základe Objednávky Objednávateľa.

Elektronický dokument dodá Dodávateľ Objednávateľovi bez zbytočného odkladu po uzatvorení Zmluvy a prijatí platby na účet Dodávateľa, najneskôr do 3 pracovných dní a Elektronický dokument zašle do e-mailu.

K Elektronickému dokumentu vykonáva výlučné autorské práva Dodávateľ alebo jeho pôvodca, ktorý časť licenčných práv k Elektronickému dokumentu preniesol na Dodávateľa. Objednávateľ nie je oprávnený udeliť na používanie Elektronického dokumentu sublicenciu akejkoľvek tretej osobe. Za udelenie sublicencie sa nepovažuje prípad, kedy Objednávateľ umožní tretej osobe čítať Elektronický dokument na svojom zariadení. Objednávateľ však v takom prípade zodpovedá za akékoľvek konanie alebo opomenutie tejto tretej osoby. Objednávateľ tiež zodpovedá za škodu spôsobenú Dodávateľovi v dôsledku toho, že akýkoľvek vírus, malware, stopovací program alebo iný škodlivý softvér sa dostane zo zariadenia Objednávateľa na servre používané Dodávateľom, či už pri sťahovaní Elektronického dokumentu, doručení e-mailu alebo v inej súvislosti pri diaľkovom prepojení zariadenia Objednávateľa so servrami používanými Dodávateľom.

Objednávateľ nie je oprávnený Elektronický dokument analyzovať, meniť, upravovať, a dopĺňať, rozmnožovať, spracovávať, upravovať, distribuovať, vyhotovovať preklad Elektronického dokumentu zo strojového kódu do zdrojového jazyka, dekompilovať, vykonávať reverzné inžinierstvo, ani voľne modifikovať, ani adaptovať Elektronický dokument podľa svojej potreby, a to ani prostredníctvom tretích osôb. Rovnako nie je Objednávateľ oprávnený vyhotoviť záložnú rozmnoženinu Elektronického dokumentu, a to ani prostredníctvom tretích osôb. Objednávateľ nie je oprávnený preskúmať ani testovať funkčnosť Elektronického dokumentu v neštandardných situáciách ani ktorýkoľvek jeho prvok za účelom zistenia princípov, na ktorých bol Elektronický dokument založený a vytvorený.

Objednávateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa autorských práv alebo know-how Elektronický dokument rozmnožovať, rozširovať, kopírovať, prenášať, sťahovať alebo uchovávať na akomkoľvek prostriedku uchovávania za akýmkoľvek účelom. Obsah Elektronického dokumentu nesmie byť bez súhlasu majiteľa autorských práv pozmeňovaný, upravovaný, spracovaný a ani nesmie byť do tohto obsahu neoprávnene zo strany tretích osôb zasahované.

Nadobudnutím účinnosti Zmluvy získava Objednávateľ právo používať Elektronický dokument v zmysle Zmluvy a týchto VOP (licencia). Nadobudnutím účinnosti Zmluvy však Užívateľ nenadobúda vlastnícke právo, ani žiadne majetkové ani osobnostné práva k Elektronickému dokumentu, k softvéru, na základe ktorého bol Elektronický dokument vytvorený ani k žiadnej ich súčasti.

Územný rozsah licencie je celý svet. Časový rozsah licencie je neobmedzený a platí odo dňa účinnosti Zmluvy. Licencia na používanie Elektronického dokumentu je poskytovaná ako nevýhradná.

Elektronický dokument môže mať podobu e-knihy; v takom prípade sa naň obdobne použijú ustanovenia článku V bodu 6. týchto VOP.

Spotrebiteľ vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti podľa § 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z., t. j. že zaslaním Objednávky súhlasí s tým, že doručením Elektronického dokumentu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.

Obdobný režim ako pre Elektronický dokument a pre On-line kurz (článok VII body 4. a 5. týchto VOP) platí aj pre elektronické dokumenty, videá, podcasty a iné predmety autorského práva, ktoré sú súčasťou Predplateného obsahu.

Článok V

Poskytovanie Služieb

V rámci poskytovania ponuky Dodávateľ ponúka Objednávateľovi Služby na mieru Mentoring, Coaching, Podnikateľsky audit. Tieto služby je možné objednať až po absolvovaní Exkluzívna konzultácia pred ďalším krokom, na ktorom sa vyšpecifikuje typ a časové okno danej služby. Cena nie je stanovená v Cenníku na webe.  Služby sú ponúkané ako opakované za odplatu a zaslané na vyžiadanie.

Jednorazová konzultácia, Exkluzívna konzultácia pred ďalším krokom, Interaktívny webinár sú v trvaní podľa špecifikácie v označení Služby. Pokiaľ sa Služby realizujú on-line, uskutočňujú sa prostredníctvom platformy Zoom, ak sa Dodávateľ nedohodne s Objednávateľom inak. Pokiaľ sa Služby realizujú osobne, uskutočňuje sa v prevádzkových priestoroch Objednávateľa, ak sa Dodávateľ nedohodne s Objednávateľom inak.

Informácie poskytované Dodávateľom prostredníctvom Služby sú predmetom know-how Dodávateľa. Objednávateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa obsah Služby rozmnožovať, rozširovať, kopírovať, prenášať, sťahovať alebo uchovávať na akomkoľvek prostriedku uchovávania za akýmkoľvek účelom. Obsah Služby nesmie byť bez súhlasu Dodávateľa pozmeňovaný, upravovaný, spracovaný a ani nesmie byť do tohto obsahu neoprávnene zo strany Objednávateľa alebo tretích osôb zasahované.

Bez zbytočného odkladu po uzatvorení Zmluvy, ktorej predmetom je Služba, nie však skôr ako v deň zaplatenia Objednávky (článok IV body 6. a 8. týchto VOP), sa Dodávateľ zaväzuje telefonicky kontaktovať Objednávateľa, aby si s ním potvrdil alebo zarezervoval spoločnú Službu. Do 3 pracovných dní po potvrdení termínu spoločnej Služby zašle Dodávateľ Objednávateľovi e-mailom dotazník s tým, že Objednávateľ má čas minimálne 5 pracovných dní na jeho vyplnenie a odoslanie späť Dodávateľovi, najneskôr by však mal byť Dodávateľovi doručený 2 pracovné dni pred (prvou) Službou. Nevyplnenie včas alebo nezaslanie dotazník nie je prekážkou uskutočnenia Služby. Ďalšie hodiny v rámci Služby si Objednávateľ s Dodávateľom dohadujú individuálne.

Na prekročenie času konzultácie v rámci Služby uvedeného v Cenníku vždy Dodávateľ Objednávateľa vopred upozorní. V konzultácii možno pokračovať len sú súhlasom Objednávateľa.

Spotrebiteľ vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti podľa § 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z., t. j. že zaslaním Objednávky súhlasí s tým, že začatím poskytovania Služby stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.

Článok VI

Postupy uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Objedná

Reklamácie je možné uplatniť len v prípade Produktov a Služieb, ktoré Dodávateľ poskytol Objednávateľovi za odplatu.

Skutočnosť, že Produkt alebo Služba Objednávateľovi nepomohli zrealizovať jeho zámery alebo predstavy, nie je dôvodom reklamácie.

Zjavné vady môžu nastať v prípade Služieb, ale nie je ich možné uplatniť vo vzťahu k obsahu, iba vo vzťahu k ich neuskutočneniu alebo problémom s prístupom k nim alebo spojením, pokiaľ tieto problémy nastali na strane Dodávateľa. Reklamácie zjavných vád z tohto dôvodu vyrieši Dodávateľ zvyčajne tým spôsobom, že k Službe zriadi Objednávateľovi opätovne prístup bez zbytočného odkladu po uznaní reklamácie a Službu s Objednávateľom zrealizuje opätovne. Ustanovenia článku VI sa použijú primerane.

Ak Objednávateľ zistí skrytú vadu Produktu chýbajúci text v Elektronickom alebo inom dokumente, je povinný ju okamžite po zistení reklamovať u Dodávateľa zaslaním e-mailu s popisom a preukázaním vady a návrhom vyriešenia reklamácie (dodanie náhradného Produktu.

Pokiaľ Objednávateľ žiada reklamáciu skrytej vady Produktu vyriešiť zľavou a Dodávateľ s týmto riešením súhlasil, vráti Objednávateľovi finančnú čiastku zodpovedajúcu poskytnutej zľave s využitím rovnakej platobnej metódy, akú použil Objednávateľ a ak to nebude možné, inou formou po dohode s Objednávateľom.

V prípade, ak sa na konzultácii v rámci Služby Objednávateľ nezúčastní, má nárok na náhradný termín. Ak sa však nedostaví ani na náhradnú konzultáciu, má napriek tomu Dodávateľ za túto konzultáciu nárok na odplatu. V prípade, ak sa na konzultácii v rámci Služby nezúčastní Dodávateľ, má právo požadovať od Objednávateľa konzultáciu v náhradnom termíne. Ak sa však Dodávateľ nedostaví ani na náhradnú konzultáciu, má povinnosť vrátiť Objednávateľovi odplatu za túto konzultáciu.

Na žiadosť Dodávateľa je Objednávateľ pri reklamácii povinný predložiť doklad o zaplatení alebo iným dôveryhodným spôsobom preukázať, že je oprávnený reklamáciu uplatniť.

Po uplatnení reklamácie je Objednávateľovi vydané o tom písomné potvrdenie a zaslané na jeho e-mailovú adresu. Na vyriešenie reklamácie má Dodávateľ lehotu 30 dní. O vybavení reklamácie informuje Dodávateľ Objednávateľa zaslaním písomnej informácie na jeho e-mailovú adresu.

V prípade, že Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Dodávateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Dodávateľ alebo určená osoba oprávnená posudzovať vady na žiadosť Spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Spotrebiteľom, má Spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Spotrebiteľ tiež môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Sťažnosti a podnety môže Objednávateľ uplatniť písomne na adrese sídla Dodávateľa uvedenej v článku I bode 1.2. alebo na e-mailovej adrese info@biznisdoktor.com. Odpoveď mu bude odoslaná v závislosti od formy uplatnenej sťažnosti alebo podnetu do 30 dní od prijatia.

Článok VII

Zodpovednosť za škodu

Dodávateľ nie je zodpovedný za obsah tretích strán, ktorý je umiestnený na Portáli, najmä nie je zodpovedný za porušenie práv duševného a priemyselného vlastníctva a za porušenie osobnostných práv alebo ochrany dobrého mena v dôsledku zverejnenia obsahu na Portáli. Za porušenie akýchkoľvek práv iných osôb umiestnením obsahu na Portáli zodpovedá výlučne tretia osoba, ktorá je jeho pôvodcom, a nie Dodávateľ.

Objednávateľ zodpovedá za pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť údajov a informácií, ktoré zadal v Objednávke.

Dočasná nedostupnosť Portálu môže nastať v dôsledku okolností vyššej moci alebo z dôvodu zlyhania verejnej internetovej siete. Za nedostupnosť Portálu z týchto dôvodov Dodávateľ nezodpovedá.

Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadný malvér, vírus alebo škodlivé komponenty, ktoré môže obsahovať Portál, prípadne komunikácia medzi zmluvnými stranami prostredníctvom neho, ibaže by o týchto skutočnostiach mal Dodávateľ vedomosť alebo ich zavinil.

Dodávateľ nepreberá zodpovednosť za žiadne aplikácie tretích osôb, ani za ich obsah, za ich zariadenia ani za ich služby alebo produkty propagované alebo podporované tretími osobami prostredníctvom Portálu. To isté platí pre webové stránky (aj keď sú s Portálom hypertextovo prelinkované), reklamy a informácie tretích osôb. Žiadne odporúčania ani informácie, ktoré Objednávateľ získa od Dodávateľa a netýkajú sa Portálu, Produktov alebo Služieb, nie sú predmetom žiadnej záruky, ktorú by Dodávateľ na seba preberal.

Dodávateľ nezodpovedá za stratu alebo poškodenie dát alebo súborov Objednávateľa alebo tretích osôb, pokiaľ k tejto strate alebo poškodeniu nedošlo na serveroch Poskytovateľa, ani za stratu použitia, stratu podnikateľských príležitostí, ušlý zisk a škodu na zariadeniach Objednávateľa, ktorú nezapríčinil priamo svojim konaním alebo opomenutím.

Akýkoľvek nárok na náhradu škody voči Dodávateľovi, vzniknutý na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou Objednávateľovi, ktorý nie je Spotrebiteľom, je obmedzený do výšky 12-násobku ceny najdrahšieho Produktu alebo Služby, ktorá je uvedená v Cenníku platnom v čase vzniku škody.

Vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti Dodávateľa v tomto článku nevylučuje zodpovednosť Dodávateľa voči Spotrebiteľovi v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti Dodávateľa v tomto článku tiež nevylučuje zodpovednosť Dodávateľa voči Objednávateľovi za úmyselné konanie, podvod, smrť alebo ujmu na zdraví.

Objednávateľovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny alebo inej odplaty, ak bez zavinenia Dodávateľa zanikne Zmluva a nedôjde k využitiu Služieb alebo dodaniu Produktov ním objednaných.

Dodávateľ nezodpovedá Objednávateľovi za odstúpenie od Zmluvy, ak sa tak stalo v súlade so zákonom alebo v súlade s ustanoveniami Zmluvy vrátane týchto VOP.

Článok VIII

Zmena a zánik Zmluvy

Zmluvu možno zmeniť len vzájomnou písomnou dohodou Objednávateľa a Dodávateľa. Táto dohoda môže byť uzatvorená aj prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

Zmluva zanikne:

ak je predmetom Zmluvy jednorazové plnenie, jej splnením (dodaním Tovaru, zrealizovaním Služby),

výpoveďou ku dňu nadobudnutia účinnosti zmeny VOP, s ktorou Objednávateľ nesúhlasí (čl. XI bod 3. týchto VOP),

odstúpením od Zmluvy zo strany Spotrebiteľa a zo strany Dodávateľa,

Výpovedná doba je jeden mesiac a začne plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď je možné doručiť na e-mailovú adresu príslušnej zmluvnej strany.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Pri odstúpení od Zmluvy je Spotrebiteľ oprávnený použiť nasledujúci formulár: (odkaz na prílohu č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.).

Spotrebiteľ je tiež oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch podľa čl. V ods. 4. a čl. VIII ods. 17. týchto VOP.

Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade vážneho porušenia povinností Objednávateľa podľa Zmluvy a týchto VOP, najmä v prípade neuhradenia dlžnej platby ani v náhradnej lehote poskytnutej mu Dodávateľom.

Dodávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak nie je možné z technických alebo objektívnych príčin, ktoré nastali alebo o ktorých sa dozvedel až po uzatvorení Zmluvy (napr.. Ak táto situácia nastane, Dodávateľ bude bezodkladne kontaktovať Objednávateľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade však, že Objednávateľ bude trvať na pôvodných parametroch plnenia, ktoré Dodávateľ z technických alebo objektívnych príčin nevie splniť, má Dodávateľ právo od Zmluvy odstúpiť. Následne je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní od odstúpenia od Zmluvy vrátiť Objednávateľovi ním zaplatenú cenu.

Objednávateľ, ktorý nie je Spotrebiteľ, nemá právo od Zmluvy odstúpiť.

Ak nie je v týchto VOP ustanovené inak, odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si vzájomne poskytnuté plnenia. Pred vrátením plnenia však majú zmluvné strany právo započítať si s pohľadávkou druhej zmluvnej strany svoje vlastné splatné aj nesplatné nároky voči nej, najmä nárok na náhradu škody.

Keď Dodávateľ odstúpi od Zmluvy, ktorej predmetom je Predplatený obsah a ktorej zmluvnou stranou nie je Spotrebiteľ, táto Zmluva sa zrušuje od okamihu doručenia e-mailovej správy o odstúpení Objednávateľovi.

Článok IX

Záverečné ustanovenia

Spôsob, rozsah, podmienky, účel a právny základ spracúvania osobných údajov Objednávateľa – fyzickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej konať v mene Objednávateľa – právnickej osoby upravujú Podmienky spracúvania osobných údajov, ktoré sú zverejnené tu.

Objednávateľ a Dodávateľ komunikujú spolu e-mailom alebo písomnou zásielkou odosielanou prostredníctvom pošty alebo kuriérom. E-mail sa považuje doručený v okamihu doručenia do e-mailovej schránky adresáta, najneskôr však v nasledujúci deň po odoslaní, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvedel, pokiaľ bol e-mail doručený na e-mailovú adresu adresátom oznámenú druhej zmluvnej strane. Ak sa však odoslaný e-mail vráti z takejto e-mailovej adresy späť odosielateľovi ako nedoručiteľný (napr. plný mailbox, neexistujúca e-mailová adresa),

Dodávateľ má právo tieto VOP jednostranne meniť. Dodávateľ má právo zmeniť VOP z dôvodov zmien na trhu, zmien regulačného prostredia, najmä príslušných právnych predpisov alebo zmeny obchodnej politiky. Zmenu VOP Dodávateľ oznámi Objednávateľovi na Portáli. Zmena VOP nastane vždy s účinnosťou k neskoršiemu dátumu, aby mal Objednávateľ možnosť sa s ňou zoznámiť a rozmyslieť si, či ju bude akceptovať alebo nie.

Ak bude Objednávateľ aj po účinnosti zmeny VOP naďalej zadávať Objednávky, uzatvárať Zmluvy, preberať Produkty alebo využívať Služby, bude to Dodávateľ považovať za jeho súhlas so zmenou VOP. Zmluva sa v takom prípade riadi odo dňa nadobudnutia jej účinnosti novým znením VOP.

Ak Objednávateľ predo dňom účinnosti zmeny VOP oznámi Dodávateľovi, že zmenu VOP neakceptuje, má právo Zmluvu ukončiť ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti zmeny VOP; v takom prípade však berie na vedomie, že nemá nárok na vrátenie akejkoľvek zaplatenej odplaty od Dodávateľa.

Zmluva a VOP sa riadia slovenskými právnymi predpismi, a to Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov; v prípade však, že Objednávateľom je Spotrebiteľ, riadia sa v právnych vzťahoch medzi Spotrebiteľom a Dodávateľom Občianskym zákonníkom a inými súkromnoprávnymi a verejnoprávnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa platnými v Slovenskej republike.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 14.12.2023.